Les fulles de reclamacions són un instrument per a denunciar davant l’Administració pública una infracció en matèria de consum, en el mateix moment i lloc on succeïsquen els fets.

En l’àmbit estatal només existeixen disposicions a tindre llibre de reclamacions en els locals, recintes i instal·lacions destinades a espectacles públics o activitats recreatives, i altres disposicions sectorials que exigeixen llibres o fulles de reclamacions en els transports de viatgers i de mercaderies, correus, restaurants, cafeteries, fleques, tintoreries, serveis de reparació d’electrodomèstics i de vehicles, gasolineres, etc.

D’altra banda, les Comunitats Autònomes han dictat disposicions sobre aquesta matèria, d’acord amb les seues respectives competències, amb un tractament molt dispar.

Les fulles de reclamacions han d’estar numerades i segellades per l’Administració competent, i els establiments obligats a disposar d’elles han de fer-ho constar en un cartell situat en lloc visible.

L’imprés és de paper autocopiador i consta de tres exemplars: un blanc per a l’Administració, un verda per al consumidor i un altre rosa per a l’establiment. Una vegada emplenat per totes dues parts, de manera breu i clara, el consumidor ha de recollir les còpies verda i blanca, aportant aquesta última, juntament amb els documents o proves que considere pertinents, a l’OMIC o la Direcció General de Consum de la seua Comunitat.

Si les autoritats competents estimen, en rebre la reclamació, que l’establiment ha comés alguna infracció, iniciaran un expedient sancionador. Si el reclamant sol·licita una quantitat de diners com a indemnització, l’Administració podrà mediar entre les parts. Si no s’arriba a un acord, es podrà recórrer a la via judicial o, en el seu cas, a l’arbitratge de consum.

Finalment, si en algun establiment obligat a tindre-les no volen facilitar-li el full de reclamacions, pot telefonar a la policia municipal, que està obligada a acudir, per a denunciar-ho, ja que és motiu de sanció.