Dret a reclamar

La defensa dels drets dels consumidors mitjançant procediments eficaços constitueix una de les majors preocupacions de la nostra societat perquè són múltiples factors els que influeixen i afecten la seua consecució (p.e. ús de diferents fórmules de contractació, fins i tot per internet o via telefònica, o ús de les noves tecnologies) i els que dificulten un coneixement exacte i adequat de les diferents vies de reclamació davant l’àmplia varietat de conflictes que poden sorgir en l’àmbit del consum.

I per això és necessari conscienciar-se i informar-se com a consumidors sobre com i davant qui exigir els seus drets en els àmbits administratiu, judicial o extrajudicial, bé individualment, bé a través de les associacions que els representen.

 

Informa’t

Els establiments estan obligats a disposar de fulles de reclamacions, a anunciar-les de forma clarament visible i a entregar-les gratuïtament als consumidors i usuaris quan les sol·liciten.

 

Serveis d’Atenció al Client

Les oficines i serveis d’informació i atenció al client que les empreses posen a la disposició del consumidor i usuari hauran d’assegurar que aquest tinga constància de les seues queixes i reclamacions. S’hauran d’identificar clarament els serveis d’atenció al client en relació a les altres activitats de l’empresa.

En tot cas, els empresaris posaran a la disposició dels consumidors i usuaris informació sobre l’adreça postal, número de telèfon i número de fax o adreça de correu electrònic en la qual el consumidor puga interposar les seues queixes i reclamacions o sol·licitar informació sobre els béns o serveis oferits o contractats.

 

Protecció Administrativa

Les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC) són serveis gratuïts d’orientació i informació al consumidor d’àmbit municipal que, a més, poden mediar en els conflictes que sorgisquen entre consumidors i empresaris, per a intentar aconseguir una solució amistosa.

Entre les seues funcions es troben les de remetre a la Junta Arbitral de Consum aquelles reclamacions que no s’hagen resolt a través de la mediació.

En aquesta fase es pot indicar en la reclamació el nom d’una associació de consum que defense els interessos del consumidor i usuari davant la Junta Arbitral.

Les Comunitats Autònomes tenen transferides les competències de consum, amb funcions d’informació, control, inspecció i sanció.