La via judicial, a vegades, representa inconvenients per a resoldre les reclamacions de consum, ja que aquestes poden ser de baixa quantia i acudir als Jutjats i Tribunals pot resultar car o dilatar-se en el temps. En aquests casos, l’arbitratge de consum constitueix una alternativa per a aquelles matèries que poden acollir-se a aquest. És un sistema extrajudicial que permet resoldre de manera senzilla i ràpida, però de manera vinculant i executiva per a les parts, les reclamacions de consum.

El procediment arbitral és de caràcter voluntari, és a dir, les parts en conflicte decideixen sotmetre la qüestió a la decisió d’uns àrbitres imparcials, però una vegada acceptat per ambdues és vinculant i es comprometen a complir el laude que es dicte.

És aconsellable que el consumidor o usuari trie comerços o establiments adherits al Sistema Arbitral de Consum, la qual cosa es distingeix perquè exhibeixen el logotip de l’arbitratge, ja que suposa la garantia de sotmetiment a aquesta via de resolució de reclamacions de consum.

Els principis que regeixen el procediment arbitral són:

  • Rapidesa: les sol·licituds es tramiten en un temps curt.
  • Eficàcia: el procediment es resol mitjançant un laude o resolució sense haver d’acudir a la via jurídica ordinària.
  • Economia: és un sistema gratuït per a les parts.
  • Voluntarietat: només es pot accedir a la via arbitral quan totes dues parts en el conflicte accepten voluntàriament el seu sotmetiment al sistema.
  • Executivitat: el laude vincula a les parts i són d’obligat compliment.

Els consumidors, personalment o a través de les seues associacions, podran presentar per escrit les seues queixes o reclamacions davant la Junta Arbitral de Consum que li corresponga, tenint prioritat la Junta corresponent al municipi o mancomunitat del reclamant.

Es donarà trasllat al reclamat perquè manifeste la seua acceptació i formalitze el conveni arbitral, o per a donar inici al procediment si ja estiguera adherit prèviament al Sistema Arbitral.

La Junta Arbitral és l’òrgan que resoldrà el conflicte, integrat per un representant dels consumidors, un altre del sector empresarial corresponent i un president que serà designat per l’Administració de la qual depenga la Junta.

A continuación, se cita a les parts per a la celebració d’una audiència, que podrà ser verbal o escrita, en la qual cadascuna d’elles podrà al·legar el que convinga als seus interessos, presentar o sol·licitar les proves que considere oportunes. El consumidor podrà acudir a l’audiència personalment o nomenar un representant.

El laude arbitral, que serà comunicat per escrit a totes dues parts, posa fi al procediment, i si alguna de les parts l’incompleix es pot executar per via judicial. Aquest efecte de cosa jutjada impedeix sotmetre, posteriorment, els mateixos fets a la via judicial.