En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara Unió Associativa Comunitat Valenciana com un lloc web personal gestionat per UNAE VALÈNCIA amb CIF G46421673 (d’ara en avant, “el prestador”) amb domicili en Gran Via Germanies, 31, escala B-1r-1a. CP 46006. València (Espanya).

Responsabilitat

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Ús de Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (xicotets arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política Anti-SPAM

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol mena de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromés amb la lluita contra aquesta mena de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. UNAE VALÈNCIA implementa com a contramesura a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas que així i tot un usuari reba comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per a comunicar el succeït com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les seues dades del nostre sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, el lloc web UNAE VALÈNCIA es troba allotjat en els servidors de CDmon. Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les instal·lacions de l’empresa MailChimp. CDmon té les seues instal·lacions a Espanya i MailChimp als Estats Units.

Tant CDmon com MailChimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 convertint-les en entitats amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics és un servei d’anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). UNAE VALÈNCIA utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús d’aquest.

Google Analytics utilitza cookies per a ajudar el lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús d’ UNAE VALÈNCIA, Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google.

Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, de fer-ho, limitarà la plena funcionabilidad d’ UNAE VALÈNCIA. En utilitzar aquest lloc web, dona el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per als fins a dalt indicats.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seues activitats, UNAE VALÈNCIA disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions electròniques incloent butlletins (newsletters), invitacions a cursos en línia sense cost (webinar), noves entrades (posts), nous cursos i altres promocions.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionats segons el que es disposa en l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt esmentats.

Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web d’UNAE VALÈNCIA, butlletins (newsletters), invitacions a cursos en línia sense cost (webinar), noves entrades (posts), nous cursos i altres promocions, actuant com a responsable del fitxer el prestador. Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

Drets de l’usuari

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 5 de la LOPD, s’informa l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web UNAE VALÈNCIA, informar de cursos i realitzar promocions. Únicament els titulars tindran accés a les seues dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

D’acord amb el que es disposa en la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant el prestador.

Per a facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Enllaços d’afiliació

UNAE VALÈNCIA utilitza habitualment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagen establit un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’usen exclusivament després de fer usat aquests productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permeten valorar que compleixen amb un adequat nivell de qualitat.

El prestador es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no complisquen amb les condicions abans descrites entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web UNAE VALÈNCIA, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

UNAE VALÈNCIA atorga a l’usuari una llicencia Reconeixement-NoComercial 2.5 Espanya els termes exactes del qual es poden consultar en l’enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.